معنابخشی به زندگی

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

صفحه اصلی سایر آزمون‌ها دوره‌های آموزشی شرکت در آزمون آزمون شخصیت‌شناسی http://khodmodir.ir/wp-content/uploads/2018/11/motion-graphic-6.mp4 مدت زمان آزمون: 3 ساعت اعلام نتیجه: 1…

0
250,000 تومان

تفکر استراتژیک در زندگی

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

صفحه اصلی سایر آزمون‌ها دوره‌های آموزشی شرکت در آزمون آزمون شخصیت‌شناسی http://khodmodir.ir/wp-content/uploads/2018/11/motion-graphic-6.mp4 مدت زمان آزمون: 3 ساعت اعلام نتیجه: 1…

0
500,000 تومان

خودتربیتی در زندگی

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

صفحه اصلی سایر آزمون‌ها دوره‌های آموزشی شرکت در آزمون آزمون شخصیت‌شناسی http://khodmodir.ir/wp-content/uploads/2018/11/motion-graphic-6.mp4 مدت زمان آزمون: 3 ساعت اعلام نتیجه: 1…

0
150,000 تومان

مدیریت توسعه فردی(جامع)

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان

صفحه اصلی سایر آزمون‌ها دوره‌های آموزشی شرکت در آزمون آزمون شخصیت‌شناسی http://khodmodir.ir/wp-content/uploads/2018/11/motion-graphic-6.mp4 مدت زمان آزمون: 3 ساعت اعلام نتیجه: 1…

0
2,000,000 تومان