آزمون بنای شخصیت مسلمان

«شخصیت» انسان‌ها از سه عنصر تشکیل شده است: نخست ژنتیک، دوم محیط و سوم خودتربیتی. «ژنتیک» ناظر بر وراثت و انتقالِ گریزناپذیرِ صفات از والدین به فرزندان می‌باشد. «محیط» به مجموعه‌ای از عوامل فیزیکیِ خارجی و موجودات زنده(از جمله خانواده، دوستان، مدرسه و دانشگاه، محل کار و…) گفته می‌شود که با هم در کُنش هستند و بر رشد و پرورش آدمی تاثیر می‌گذارند. «خودتربیتی» نیز به تلاشِ آدمی در جهت پیمودن مسیرِ خودسازی از خودشناسی تا خوشکوفایی گفته می‌شود که می‌تواند فرد را به چنان پختگی و بلوغی نایل نماید که بر ضعف‌های ژنتیکی و چالش‌های محیطی غلبه نماید. «مدرسه توسعه فردی خودمدیر» با اقتباس از شاخص‌های برشمرده‌ی «حسن البنّاء»(اندیشمند نامدار مصری) برای یک شخصیت مسلمان، آزمونی را با عنوان «بنای شخصیت مسلمان» طراحی نموده که اهتمام به شاخص‌های مذکور می‌تواند، افراد را در چارچوب‌ ارزش‌های اسلامی، در مسیر «توسعه‌ی فردی» قرار دهد.

0
100,000 تومان

معنابخشی به زندگی

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

صفحه اصلی سایر آزمون‌ها دوره‌های آموزشی شرکت در آزمون آزمون شخصیت‌شناسی http://khodmodir.ir/wp-content/uploads/2018/11/motion-graphic-6.mp4 مدت زمان آزمون: 3 ساعت اعلام نتیجه: 1…

0
250,000 تومان

تفکر استراتژیک در زندگی

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

صفحه اصلی سایر آزمون‌ها دوره‌های آموزشی شرکت در آزمون آزمون شخصیت‌شناسی http://khodmodir.ir/wp-content/uploads/2018/11/motion-graphic-6.mp4 مدت زمان آزمون: 3 ساعت اعلام نتیجه: 1…

0
500,000 تومان

خودتربیتی در زندگی

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

صفحه اصلی سایر آزمون‌ها دوره‌های آموزشی شرکت در آزمون آزمون شخصیت‌شناسی http://khodmodir.ir/wp-content/uploads/2018/11/motion-graphic-6.mp4 مدت زمان آزمون: 3 ساعت اعلام نتیجه: 1…

0
150,000 تومان

مدیریت توسعه فردی(جامع)

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان

صفحه اصلی سایر آزمون‌ها دوره‌های آموزشی شرکت در آزمون آزمون شخصیت‌شناسی http://khodmodir.ir/wp-content/uploads/2018/11/motion-graphic-6.mp4 مدت زمان آزمون: 3 ساعت اعلام نتیجه: 1…

0
2,000,000 تومان

آزمون شخصیت

«آزمون شخصیت‌شناسی»، ابزاری برای ارزیابی شخصیت‌ است. این ارزیابی به منظور بهبود و توسعه‌ی عملکرد افراد انجام می‌شود؛ چون هر آنچه که قابل اندازه‌گیری نباشد، قابل رشد و مدیریت نخواهد بود. آزمون شخصیت در «مدرسه توسعه فردی خودمدیر»، شامل گزیده‌هایی از آزمون‌های معتبر روانشناسی است که مطابق الگویی مشخص، به منظور انجام مرحله‌ی خودآگاهی در فرآیند مدیریت توسعه‌ فردی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یافته‌های ناشی از این آزمون، ویژگی‌های روانشناختی شخصیتی افراد را گزارش می‌دهد که مبنایی برای ارائه توصیه‌های راهبردی در حوزه‌ی رشد و مدیریت توسعه‌ی فردی می‌باشد.

1
200,000 تومان

آزمون چرخ زندگی

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

مطالعات روانشناسی حاکی از آن است که همه‌ی انسان‌ها برای «حالِ خوب» زندگی می‌کنند و می‌خواهند در هیچ مقطعی از زندگی، با حسرت و پشیمانی مواجه نشوند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، این «حالِ خوب» به شرطی در زندگی انسان جاری خواهد شد که بتواند در میان ابعاد هشت‌گانه‌ی زندگی‌، شامل: «خانواده»، «همسر و فرزندان»، «شغل»، «معنویت»، «سلامتی»، «یادگیری و رشد»، «ارتباطات» و «تفریح»، تعادل برقرار کرده و به صورت متوازن به این ابعاد، توجّه نماید.

این ابعاد هشت‌گانه‌، با اقتباس از «نظریه‌ی چرخ زندگی» آقای «پُل‌.جی. مایر» توسط «مدرسه توسعه فردی خودمدیر» مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و نتایج مطالعات به طراحی «آزمون چرخ زندگی» انجامیده است. به این ترتیب، «آزمون چرخ زندگی» وضعیت ابعاد هشت‌گانه‌ی زندگی شما را در مقطع فعلی می‌سنجد و نتایج آن به شما می‌گوید تا به این لحظه، به کدام یک از ابعاد زندگیِ خود، توجّه بیشتری داشته‌اید و از کدام ابعاد، غافل مانده‌اید. شما به واسطه‌ی این آزمون می‌توانید نارسایی‌های چرخ زندگی خود را که در اصل باید متعادل و متوازن باشد، شناسایی کرده و در جهت بازآوری تعادل و توازن در زندگی‌تان، برنامه‌ریزی و اقدام مجدّد نمایید.

1
150,000 تومان