مدرسه توسعه فردی خودمدیر

«مدرسه توسعه فردی خودمدیر»، متشکل از مربیان و مشاوران حوزه‌ی سلامت، تربیت، مدیریت و معنویت می‌باشد که از یکسو استعدادها، ظرفیت‌ها و شایستگی‌های آشکار و پنهان افراد را مورد بررسی و سنجش قرار داده، و از سوی دیگر، با تکیه بریافته‌ها و مدل‌های علمی، به تامین «حالِ خوب» و «توسعه فردی» مخاطبان و مراجعان، یاری می‌رسانند. ما در این مدرسه، با استفاده از داشبوردهای مدیریتی، افراد را قادر می‌سازیم تا ظرفیت‌های بالقوّه و بالفعل خود را به شکلی اثربخش و علمی، ارزیابی نموده و توسعه دهند.

معرفی آزمون‌ها

ویدئوهای آموزشی