آزمون شخصیت‌شناسی

مدت زمان آزمون: 3 ساعت

اعلام نتیجه: 1 هفته

معرفی آزمون شخصیت‌شناسی

آزمون شخصیت‌شناسی، ابزاری برای ارزیابی شخصیت‌ است. این ارزیابی به منظور بهبود و توسعه‌ی عملکرد افراد انجام می‌شود؛ چون هر آنچه که قابل اندازه‌گیری نباشد، قابل رشد و مدیریت نخواهد بود. آزمون شخصیت در کانون ارزیابی و توسعه‌ خودمدیر، شامل گزیده‌هایی از آزمون‌های معتبر روانشناسی است که مطابق الگویی مشخص، به منظور انجام مرحله‌ی خودآگاهی در فرآیند مدیریت توسعه‌ فردی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یافته‌های ناشی از این آزمون، ویژگی‌های روانشناختی، رفتارمحور و مهارت‌محور افراد را گزارش می‌دهد که مبنایی برای ارائه توصیه‌های راهبردی در حوزه‌ی رشد و مدیریت توسعه‌ی فردی می‌باشد.

چرا در آزمون شخصیت‌شناسی شرکت کنم؟

این دوره برای چه کسانی مناسـب اسـت؟

کانون ارزیابی و توسعه​
خودمدیر​