مدرسه توسعه فردی خودمدیر

«مدرسه توسعه فردی خودمدیر»، متشکل از مربیان و مشاوران حوزه‌ی سلامت، تربیت، مدیریت و معنویت می‌باشد که از یکسو استعدادها، ظرفیت‌ها و شایستگی‌های آشکار و پنهان افراد را مورد بررسی و سنجش قرار داده، و از سوی دیگر، با تکیه بریافته‌ها و مدل‌های علمی، به تامین «حالِ خوب» و «توسعه فردی» مخاطبان و مراجعان، یاری می‌رسانند. ما در این مدرسه، با استفاده از داشبوردهای مدیریتی، افراد را قادر می‌سازیم تا ظرفیت‌های بالقوّه و بالفعل خود را به شکلی اثربخش و علمی، ارزیابی نموده و توسعه دهند.

رسالت ما

 مدیریت توسعه‌ی فردی مخاطبان در جهت نیل به زندگی متوازن و معنادار در مناطق کم‌برخوردار

چشم‌انداز ما(در سال 1407)

 • دستیابی به مرحله «مرجعیت» پیرامون رسالت مدرسه در مناطق کم‌برخوردار
 • تربیت حداقل 30 کوچ در مناطق کم‌برخوردار
 • کمک به «خودآگاهی» حداقل 1000 نفر متربی

ارزش‌های ما

 • بهرهگیری از ابزارها و روشهای نوین علمی
 • بهرهگیری از آموزههای متعالی و انسانساز دین مبین اسلام
 • دلسوزی و خیرخواهی نسبت به مخاطبان، فارغ از تفاوتهای فکری و فرهنگی آنان
 • رعایت امانت نسبت به وضعیت و عملکرد مخاطبان
 • احترام به ساختارهای فرهنگی و قوانین رسمی کشور

راهبردهای ما

 • تحقیق و توسعه در جهت بهبود ابزارها و داشبوردهای مدرسه
 • برگزاری کلاس‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های آموزشی
 • مشاوره‌ی اختصاصی به کاربران متقاضی
 • تالیف و تدوین کُتُب آموزشی متناسب با مدل‌های جاری در مدرسه